Tag Archives: Bạn cần nhớ là không bao giờ được chồng xếp cốc thủy tinh lên nhau bởi làm như thế khi gỡ ra sẽ rất khó khăn và mất thời gian. Tuy nhiên