Tag Archives: bạn không nên đem sử dụng ngay mà nên để trên giàn bếp một thời gian cho ám khói thì sẽ tránh được sâu mọt phá hoại. Trong trường hợp nhà bạn không đun nấu bằng củi lửa